top of page

PRIVACYBELEID
Geüpdatet op 25 nov. 2019

1. Uw privacy is belangrijk!

De privacy van uw persoonsgegevens wordt erg serieus genomen. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn en in overeenstemming met de wet Algemene verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016. Dit geldt ook voor bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

De Gebruiker stemt ermee in, als u deze site bezoekt, dat Hondeninstructeur Matthias Michiels de volgende persoonsgevens verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid:

 • Voor- en achternaam;

 • Adresgegevens;

 • Telefoongegevens;

 • E-mailadres;

 • BTW-nummer & bedrijfsgegevens;

 • Openbare gegevens teruggevonden op sociale media (meestal na innitieel contact van de gebruiker langs deze weg);

 • Gedetailleerdere (alsook bijzondere en/of gevoelige) gegevens omschreven in mailgang.

 

2. Onze gegevens

Hondeninstructeur Matthias Michiels (beheerd door Matthias Michiels; verwerkingsverantwoordelijke)
Henri Lebbestraat 81 – BE8790 WAREGEM
KBO/BTW: BE 0551.989.584
E-mail: dogguidance@gmail.com
Telefoon: +32 499 48 93 79

Hondeninstructeur Matthias Michiels stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.dogguidance.be, de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke.

De term ‘gebruiker’ verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of rechtspersoon is, die de site bezoekt of op enigerlei wijze met de site communiceert.

Als zodanig, Hondeninstructeur Matthias Michiels bepaalt alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. Hondeninstructeur Matthias Michiels verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgevens plaatsvindt in overeenstemming met de wet van 30 juli betreffende de berscherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoongsgevens en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Hondeninstructeur Matthias Michiels is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt. In voorkomend geval, verbindt Hondeninstructeur Matthias Michiels zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

3. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de site door de gebruikers kan leiden tot de openbaarmaking van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Matthias Michiels, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Hondeninstructeur Matthias Michiels optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Persoonsgegevens worden verwerkt door Hondeninstructeur Matthias Michiels, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via:

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt;
Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.

4. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld en wel als volgt:

Het is mogelijk dat wij voor bepaalde gerichte diensten een beroep doen op derden. In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens aan onze derden worden bezorgd maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van ons kantoor.
In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Hondeninstructeur Matthias Michiels verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen opbellen of mailen indien dit nodig blijkt in functie van onze dienstverlening;

 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

 • Om goederen en diensten bij u af te leren;

 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

 

5. Toestemmingen

Door de toegang tot en het gebruik van de site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gevens verzameld en verwerkt die hij/zij op de site of in verband met de diensten die worden aangeboden door Hondeninstructeur Matthias Michiels, voor de hierboven vermelde doeleinden.

De Gebruiker heeft ten alle tijde het recht om zijn toestemmingen in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

6. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van Hondeninstructeur Matthias Michiels die adequate garanties bieden voor de beveiliging van de gegevens en die samenwerken met Hondeninstructeur Matthias Michiels bij het verlenen van diensten of het op de markt brengen van producten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van Hondeninstructeur Matthias Michiels, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen leveren de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. Hondeninstructeur Matthias Michiels zorgt ervoor dat zij deze gevevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

7. Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan zijn rechten ten alle tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: dogguidance@gmail.com, of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn/haar identiteitskaart aan het volgende adres: Henri Lebbestraat 81 – BE8790 Waregem.

Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert Hondeninstructeur Matthias Michiels de Gebruiker het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgevevens en de volgende informatie:

 • De betrokken persoonsgegevens;

 • De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers gevestigd in derde landen of internationale organisaties;

 • Indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld;

 • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevelgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene;

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van zijn gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.

Recht op rectificatie

Hondeninstructeur Matthias Michiels garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de Gebruiker.

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens ten alle tijde worden gecorrigeerd of verwijdert. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan Hondeninstructeur Matthias Michiels.

 

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvangen aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, terzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

 

Recht op uitwisseling

De Gebruiker heeft het recht om in de artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.

 

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.

 

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:

 • De uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;

 • De vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de werking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

 

Recht om de verwerking te beperken

De Gebruiker heeft recht op een beperking van de werking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 19 van de Verordening genoemde gevallen.

 

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de Verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

 

Recht op gegevensportabiliteit

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om van Hondeninstructeur Matthias Michiels hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkignsverantwoordelijke zonder dat Hondeninstructeur Matthias Michiels dit verhinderd in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.

 

Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technische mogelijk is.

 

De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening het het openbaar gezag dat aan de Verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

 

Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

 

Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft ten alle tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens verwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door Hondeninstructeur Matthias Michiels. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, zal Hondeninstructeur Matthias Michiels geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten, vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker ten alle tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.

 

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Hondeninstructeur Matthias Michiels. Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: dogguidance@gmail.com

Ben je van mening dat uw persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

 

Beheer van cookies

De site maakt gebruik van cookies om Gebruikers van de site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de Gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de site en de inhoud ervan te bieden. Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te berieken. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker vallen onder diens beheer.

 

Als de Gebruiker niet wil dat de site cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. Door de programmering van de browser kan de Gebruiker ook een kennisgeving ontvangen zodra een site cookies gebruikt en zo beslissen of hij deze accepteert of weigert.
 

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaard hij dat de site mogelijk niet optimaal functioneert. Sommige delen van de site zijn mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies op deze manier wil beheren en/of verwijderen, kan hij/zij dit doen via de volgende links:

 

Voor Gebruikers met een browser:

 

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Hondeninstructeur Matthias Michiels

9. Wijzigingen van het Privacybeleid

Hondeninstructeur Matthias Michiels behoudt zich het recht om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

bottom of page